Stadgar för Uppsala Kattklubb

1 Benämning tillhörighet och syfte

1.1 Föreningens namn och bildande
Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK.

1.2 Föreningens säte och verksamhetsområde
Föreningens säte är Uppsala och föreningens verksamhet är begränsad till Uppsala med omnejd.

1.3 Anslutning till andra organisationer
Uppsala Kattklubb ska vara ansluten till SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund, och därigenom även till Federation International Feline (FIFe) och är skyldig att följa SVERAKs och FIFes gällande stadgar och regler.

1.4 Föreningens syfte
Uppsala Kattklubbs målsättning ska vara:
• att verka för förståelse och uppskattning av katter och därigenom öka kattens status i samhället
• att genom klubbverksamhet, utställningar och annan utåtriktad verksamhet öka intresset för och kunskapen om katten som husdjur
• att förhindra och motarbeta missförhållanden inom katthållning och djurplågeri
• att verka för id-märkning av alla katter
• att verka för en sund raskattavel
• att tillvarata medlemmarnas intressen
• att samarbeta med SVERAK och dess klubbar samt med andra organisationer och klubbar som arbetar för katten

2 Föreningens organisation

2.1 Föreningens instanser
Föreningens instanser är:
• Årsmöte
• Styrelse
• Revisorer
• Övriga valda funktionärer
• Valberedning

3 Medlemskap

3.1 Medlemskapet
Medlemskap i Uppsala Kattklubb kan vinnas av varje kattintresserad person som inbetalar fastställd medlemsavgift till klubbens konto. Den nya medlemmen ska upplysa om tidigare medlemskap i annan kattklubb. Medlemskapet bekräftas av styrelsen. Sökt medlemskap kan avslås av styrelsen då en person motarbetar klubbens intressen. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden. Person som nekas medlemskap kan överklaga beslutet till föreningens årsmöte.

3.2 Medlems rättigheter
Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem avses person som sammanbor med huvudmedlem. Alla medlemmar, oavsett kategori, har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter samt att deltaga vid sammankomster ordnade av klubben. Medlem har ingen rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. Alla nya medlemmar erhåller föreningens stadgar samt information om var medlemmen kan hitta SVERAKs och FIFes stadgar och regler.

3.2.1 Huvudmedlem
Huvudmedlemskap innebär:
• Rösträtt vid föreningens klubb- och årsmöten
• Kan föreslås till förtroendepost
• Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

3.2.2 Familjemedlem
Familjemedlemskap innebär:
• Rösträtt vid föreningens klubb- och årsmöten
• Kan föreslås till förtroendepost
• Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

3.2.3 Stödmedlem
Stödmedlemskap innebär:
• Rätt att deltaga vid klubbmöten, men utan rösträtt

3.3 Medlems skyldigheter
Medlem ska följa Uppsala Kattklubbs stadgar, SVERAKs och FIFes stadgar och regler och de beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben eller inom de organisationer som Uppsala Kattklubb är ansluten till.
Medlem har anmälningsplikt till styrelsen vid förekomst av smittsamma sjukdomar hos medlemmens katter. Under behandling av katteriet ska medlemmen avstå från all utställning och avel. Medlem som får kännedom om brott mot klubbens, SVERAKs eller FIFes stadgar eller regler ska anmäla detta till föreningens styrelse.

3.4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen före januari månads utgång.

3.5 Utträde
Den som trots påminnelse icke inbetalar medlemsavgiften får anses ha begärt sitt utträde. Medlem som under löpande verksamhetsår vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat klubben. Medlem som skriftligen lämnat klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter.

3.6 Uteslutning
Medlem kan icke uteslutas av andra skäl än att han underlåtit att betala föreskrivna avgifter till klubben, brutit mot klubbens stadgar och regler eller uppenbarligen skadat eller motarbetat klubbens, SVERAKs och/eller FIFes verksamhet och intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får avgöras, först sedan medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Styrelsen bestämmer en tidsfrist som ej får understiga fjorton dagar. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas. Eventuellt överklagande av beslutet ska ske skriftligt inom tre veckor för behandling på föreningens årsmöte. Beslutet ska inom tre dagar från beslutsdatum på betryggande sätt avsändas till den uteslutne. Medlemmen är utesluten till dess annat beslut är taget. Klubben ska omedelbart underrätta SVERAK om uteslutningen. Medlem som uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter.

3.7 Hedersmedlem
Hedersmedlem i klubben kan utses på förslag från styrelsen.

4 Årsmöte

4.1 Allmänt
Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras.

4.2 Tidpunkt
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 15 april.

4.3 Motioner
Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet skickas till styrelsen innan den 31 december.

4.4 Kallelse
Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ärenden för behandling samt valberedningens förslag. Årsmötet kan endast ta beslut i ärenden som finns med i kallelsen.

4.5 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte förekommer följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av ersättning till funktionärer
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
13. Val av styrelseledamöter
a. Beslut om antal ledamöter
b. Ordförande
c. Vice ordförande
d. Medlemssekreterare
e. Utställningssekreterare
f. Avelssekreterare
g. Kassör
h. En till tre ledamöter
i. Två suppleanter
14. Val av övriga funktionärer
15. Val av en revisor och en revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Behandling av motioner och övriga ärenden från medlem
18. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

4.6 Rösträtt
Varje huvud- och familjemedlem som har betalt fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 16 år under året har rösträtt.

4.6.1 Röstning via ombud
Rösträtten får inte utövas genom ombud.

4.6.2 Poströstning
Poströstning är ej tillåten.
Gäller från och med 26 mars 2012

4.7 Valbarhet
Varje huvud- och familjemedlem som har betalt fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 16 år under året är valbar till punkterna 13 och 15 på årsmötets ärendelista.

4.8 Omröstning och beslut
Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (8.4) och klubbens upplösande (8.5).
• Relativ omröstning sker vid personval, det vill säga den som får flest röster blir vald.
• Absolut majoritet används vid övriga ärenden, det vill säga mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen.
Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad, annars avgörs frågan med lottdragning.
Beslut fattas genom acklamation eller efter omröstning. Vid omröstning avgörs ärenden genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter.
Personval ska ske med sluten omröstning om det finns mer än en kandidat.
Mötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

4.9 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

5 Styrelse

5.1 Styrelsens uppgift
Klubbens angelägenheter handhas mellan föreningens årsmöten av en styrelse. Denna ska, inom ramarna för klubbens stadgar samt stadgar för SVERAK och FIFe, verka för klubbens utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt:
• att tillse att för klubben bindande regler följs,
• att verkställa av årsmötet fattade beslut,
• att planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
• att tillsätta erforderliga kommittéer,
• att hålla valberedningen informerad om sitt arbete samt
• att förbereda de delar av årsmötet som inte ankommer på valberedningen
• att utse delegater till SVERAKs årsmöte om inte föreningens årsmöte beslutar annat.

5.2 Styrelsens sammansättning
Styrelsen, som väljs av årsmötet bland klubbens röstberättigade medlemmar, består av minst sju ledamöter och två ersättare. Årsmötet väljer ordförande, vice ordförande, tre sekreterare (medlems-, avels- och utställningssekreterare) och kassör. Styrelsen samt dess arbetsutskott och kommittéer kan med sig adjungera lämpliga personer.

5.2.1 Styrelseledamöternas mandatperiod
Styrelsens ledamöter väljs på två år. Ersättare väljs på ett år.

5.2.2 Ledamöter som väljs jämna år
Ordförande, utställningssekreterare och avelssekreterare väljs jämna år.

5.2.3 Ledamöter som väljs udda år
Vice ordförande, kassör, medlemssekreterare och en (1) ledamot väljs udda år.

5.3 Ordförandens uppdrag
Ordföranden representerar klubben, är ordförande vid klubb- och styrelsemöten. Ordföranden har det yttersta ansvaret att leda och fördela arbetet inom klubben.

5.4 Vice ordförandens uppdrag
Vid tillfälliga förhinder för ordföranden att utföra sitt uppdrag träder vice ordförande in.

5.5 Kassörens uppdrag
Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi och lämnar löpande rapporter till styrelsen.

5.6 Sekreterarnas uppdrag
Medlemssekreteraren ansvarar för att nya medlemmar hälsas välkomna till klubben samt skickar, på ordförandens uppdrag, kallelser till möten. Medlemssekreteraren ansvarar även för att föra statistik kring medlemmar, medlemsantal, deltagande på möten etc. Medlemssekreteraren ansvarar för att protokoll förs vid styrelsemöten och årsmöten och att de justerade protokollen förvaras på ett tillfredsställande sätt.

Avelssekreteraren sköter kontakten mellan den enskilde medlemmen och SVERAK i ärenden angående avel. Denne skall, i den mån det är möjligt, kontrollera att medlemmens uppgifter är korrekta innan ärendet skickas vidare till SVERAK. Avelssekreteraren ansvarar även för att föra statistik över antal nyregistrerade stamnamn, antal registrerade kullar etcetera.
Utställningssekreteraren handhar medlemmarnas anmälningar till utställningar. Denne skall bevaka när anmälningstiderna till de olika utställningarna börjar och fortlöpande skicka utställningsanmälningar till respektive klubb. Utställningssekreteraren ansvarar även för att föra statistik över hur många medlemmar och antal katter från dessa som deltager vid de olika utställningarna.

5.7 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna begär så. Ersättarna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt och ska kallas i samma ordning som de ordinarie ledamöterna. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av
Gäller från och med 26 mars 2012
minst halva antalet närvarande ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden vid sammanträdet. Protokoll ska föras och justeras.

6 Revisorer

6.1 Revisorernas uppdrag
Ordinarie årsmöte utser en revisor och en revisorsersättare att fortlöpande granska styrelsens verksamhet och klubbens räkenskaper. Revisorerna har rätt att vara representerade vid styrelsens sammanträden och ska tillsändas alla klubbens kallelser och protokoll. Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och alla övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen under det senaste verksamhetsåret, senast sex veckor före årsmötet. Revisorerna ska avge sin berättelse senast tre veckor före årsmötet.

7 Valberedning

7.1 Valberedningens uppdrag
Ordinarie årsmöte utser utanför styrelsen klubbens valberedning, bestående av en särskilt vald ordförande och två övriga ledamöter. Valberedningen förbereder alla vid klubbmöte förekommande val under tiden till och med nästföljande ordinarie årsmöte, dock ej val av ny valberedning. Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden och ska tillsändas kallelser och protokoll. Valberedningens förslag ska grundas på medlemmarnas mening och upprättas senast tre veckor före årsmötet. Årsmöte kan fastställa särskild instruktion för valberedningen.

8 Övrigt

8.1 Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december samma år. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från det årsmöte då den blivit vald till och med nästföljande ordinarie årsmöte.

8.2 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om denna så bestämmer, av en styrelseledamot, av flera styrelseledamöter var för sig eller tillsammans, ävensom av annan, av styrelsen särskilt utsedd person.

8.3 Ersättningar
Alla ersättningar och arvoden till styrelseledamöter och övriga funktionärer samt avgifter och ersättningar för tjänster bestäms av årsmötet.

8.4 Stadgeändring
För ändring av klubbens stadgar erfordras att beslut fattas vid två, på varandra följande, årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. Kallelsen till första mötet ska innehålla förslaget till stadgeändring. Då extra möte har att behandla fråga om stadgeändring ska kallelse ske på samma sätt som stadgas för ordinarie årsmöte. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget.

8.4.1 Överordnade stadgar
Om SVERAKs stadgar eller regler ändras genom vederbörligt årsmötesbeslut ska klubbens stadgar, oberoende av vad som i 8.4 sägs om stadgeändring, av styrelsen omgående anpassas till den nya SVERAK-lydelsen.

8.5 Upplösning av föreningen
För upplösning av klubben fordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Förslag om upplösning av klubben ska utsändas till medlemmarna senast en månad före de årsmöten som har att ta ställning i frågan. I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubbens tillgångar ska användas till ett bestämt, kattfrämjande ändamål. Beslutet, bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötenas protokoll i ärendet samt revisionsberättelse med resultat- och balansräkningar ska omedelbart delges SVERAK

8.6 Övriga stadgar och regler
Utöver dessa stadgar gäller SVERAKs och FIFes stadgar och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter, regler och anvisningar samt nationella och internationella lagar och bestämmelser.

Dela den här sidan